Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Akceptuję

§1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę usług kurierskich.

 2. Niniejszego regulaminu oraz cennika zamieszczonego na stronie www.deliveryservice.pl nie stosuje się w przypadku podmiotów posiadających odrębną umową z Usługodawcą na świadczenie usług kurierskich.

 3. Usługodawca (podmiot świadczący usługobiorca) – spółka Click it! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000496042, numer NIP 522-30-13-657.

 4. Usługa kurierska – odpłatna usługa, świadczona przez Usługodawcę, która polega na odbiorze przez Usługodawcę przesyłki od Nadawcy lub Osoby trzeciej, a następnie przemieszczenia jej (przesyłki) i doręczenie Odbiorcy.

 5. Przesyłka:

a) koperta listowna o maksymalnych wymiarach 45 cm. x 45 cm.

b) paczka o maksymalnych wymiarach dł. 50 cm., szer. 50 cm., wys. 40 cm i wadze maksymalnej do 15kg.

c) kwiaty – bukiet lub wiązanka o maksymalnych wymiarach dł. 50 cm., szer. 50cm., wys. 40 cm. i wadze 15kg;

d) danie (posiłek) z restauracji/baru/jadłodajni, mieszczące się w torbie termicznej o wymiarach: dł. 50 cm., szer. 50 cm., wys. 40cm.

 1. Nadawca – osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną , której ustawa przyznaje zdolność prawną , która zleca wykonanie usługi kurierskiej.

 2. Osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną od której Kurier może odebrać przesyłkę.

 3. Odbiorca – osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 4. Kurier – pełnoletnia osoba fizyczna, która bezpośrednio realizuje usługi kurierskie świadczone przez Usługodawcę, działająca na zlecenie Usługodawcy.§ 2

 1. Usługodawca świadczy usługi kurierskie w godzinach od 11.00 do 21.30. 

 2. Usługi kurierskie świadczone są na terenie m. st. Warszawy oraz na terenie następujących podwarszawskich powiatów: warszawski zachodni, legionowski, wołomiński, miński otwocki, piaseczyński, pruszkowski.

 3. Usługodawca świadczy jedynie usługę typu „Same Day”, co oznacza, że przystępuje do reazlizacj zlecenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, a dostawa w zależności od warunków komunikacyjnych nie powinna przekroczyć 3 godzin.
 4. Usługi kurierskie świadczone są, gdy odległość między Nadawcą przesyłki lub Osobą trzecią, a adresem Odbiorcy nie przekracza 20 km w linii prostej.

 5. Usługi kurierskie świadczone są, gdy wartość przesyłki określona jest na kwotę nie większą niż 1000zł

 6. W przypadku, gdy przesyłka ma być dostarczona Odbiorcy na terenie m.st. Warszawy zlecenie (zamówienie) usługi kurierskiej powinno nastąpić najpóźniej o godzinie 21.00 danego dnia, natomiast gdy przesyłka ma być dostarczona Odbiorcy na terenie jednego z podwarszawskich powiatów wskazanych w ust. 2, zamówienie usługi kurierskiej powinno nastąpić najpóźniej o godzinie 20.00.§ 3

 1. Usługodawca świadczy usługi kurierskie dotyczące przesyłek, których zawartość stanowią:

a) dokumenty z wyłączeniem korespondencji prywatnej, druków w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 23 listopada 2012 r Prawo pocztowe, papierów wartościowych, dokumentów, zawierających informacje, którym nadano klauzulę na podstawie art. 5 Ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r., tytułów wykonawczych w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego lub Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, środków pieniężnych, w tym wyrażonych w walutach obcych;

b) produkty lecznicze, w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r Prawo farmaceutyczne na zasadach określonych w odrębnym regulaminie;

c) kwiaty;

d) dania (posiłki) z restauracji/barów/jadłodajni;

e) części samochodowe;

f) przedmioty (towary) ze sklepów, punktów sprzedażny, sklepów internetowych lub przedmioty (towary) wystawione na sprzedaż na internetowych platformach aukcyjnych z uwzględnieniem maksymalnych gabarytów i wagi kopert lub paczek opisanych w § 1 ust. 5 powyżej, a z wyłączeniem przedmiotów (towarów), którymi obrót jest zakazany lub ograniczony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności środków psychoaktywnych, substancji żrących, zwłok ludzkich lub zwierzęcych, broni, produktów leczniczych (z wyłączeniem podpunktu b powyżej), a także przedmiotów takich jak biżuteria, kamienie szlachetne, antyków, porcelany i produktów ze szkła.

 1. Zlecenie (zamówienie) usługi kurierskiej (zawarcie umowy o świadczenie takiej usługi) następuje poprzez wypełnienie przez Nadawcę na stronie internetowej www.deliveryservice.pl formularza, gdzie Nadawca wskazuje:

 1. imię i nazwisko lub nazwę Nadawcy;

 2. adres Nadawcy: ulica, nr domu, nr lokalu, miasto, kod pocztowy (miejsce, z którego przesyłka ma być odebrana, chyba, że ma być odebrana od Osoby trzeciej);

 3. nr telefonu oraz adres e-mail Nadawcy;

 4. w przypadku gdy Nadawca jest osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną - imię i nazwisko, nr telefonu komórkowego oraz adres e-mail pełnoletniej osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej.

 5. imię, nazwisko lub nazwę Osoby trzeciej;

 6. adres Osoby trzeciej: : ulica, nr domu, nr lokalu, miasto, kod pocztowy (miejsce, z którego przesyłka ma być odebrana, chyba, że ma być odebrana bezpośrednio od Nadawcy);

 7. numer telefonu i adres e-mail Osoby trzeciej;

 8. w przypadku gdy Osoba trzecia jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną - imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail pełnoletniej osoby fizycznej wydającej przesyłkę kurierowi.

 9. godzinę, o której ma nastąpić odbiór przesyłki od Nadawcy lub Osoby trzeciej;

 10. zawartość przesyłki, jej wymiary, waga oraz wartość

 11. imię i nazwisko lub nazwę Odbiorcy;

 12. adres Odbiorcy - ulica, nr domu, nr lokalu, miasto, kod pocztowy (miejsce gdzie przesyłka ma być dostarczona);

 13. nr telefonu i adres e-mail Odbiorcy;

 14. w przypadku, gdy Odbiorca jest osobą prawną lub jednostka organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – imię i nazwisko, nr telefonu komórkowego oraz adres e-mail pełnoletniej osoby fizycznej upoważnionej do odbioru przesyłki w imieniu osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej

 1. Po złożeniu zamówienia usługi kurierskiej Nadawca (bądź osoba fizyczna działająca w jego imieniu w przypadku opisanym w ust. 2d powyżej) oraz Odbiorca (bądź osoba fizyczna uprawniona do odbioru przesyłki w imieniu Odbiorcy w przypadku opisanym w ust. 2n powyżej) otrzymują na wskazany adres e-mail lub nr telefonu komórkowego własne numery PIN. Numery te pozwalają Kurierowi na weryfikację tożsamości Nadawcy i Odbiorcy.

 2. Realizacja usługi kurierskiej następuje w ten sposób, że Kurier odbiera przesyłkę z adresu Nadawcy lub Osoby trzeciej, a następnie przemieszcza ją i doręcza do Odbiorcy (w miejsce gdzie przesyłka ma być doręczona).

 3. Potwierdzenie tożsamości Nadawcy i Odbiorcy następuje w ten sposób, że:

a) przy odbiorze przesyłki od Nadawcy, Nadawca (lub osoba fizyczna działająca w imieniu Nadawcy, o której mowa w ust. 2d powyżej) wpisuje na terminalu, będącym w posiadaniu Kuriera otrzymany numer PIN.

b) przy dostarczeniu przesyłki do Odbiorcy, Odbiorca (lub osoba upoważniona przez odbiorcę do odbioru przesyłki, o której mowa w ust. 2n powyżej) wpisuje w terminalu będącym w posiadaniu Kuriera otrzymany numer PIN.

 1. Nadawca zapewnia, że:

a) przesyłka wydana Kurierowi będzie miała maksymalne wymiary i wagę określone w § 1 ust. 5;

b) dane, o których mowa w ust. 2 a-n powyżej, a które podał wypełniając formularz na stronie internetowej www.deliveryservice.pl są prawdziwe;

c) nie zleca usługi kurierskiej dotyczącej rzeczy (towarów) wyłączonych z realizacji tej usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej

 1. W przypadku gdy przesyłka przekracza wymiary lub wagę, o których mowa w § 1 ust 5 Kurier może odmówić wykonana usług kurierskiej. Kurier nie odbiera przesyłki od Nadawcy lub odmawia doręczenia przesyłki Odbiorcy, gdy Nadawca lub Odbiorca nie posiadają numerów PIN, o których mowa w ust. 3 powyżej.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi kurierskiej, gdy nastąpiło to na skutek podania przez nadawcę nieprawdziwych lub błędnych danych, o których mowa w ust. 2 a-n.

 3. Usługodawca, a także osoby działające na jego zlecenie są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji jakie uzyskały o Nadawcy, Osoby trzeciej lub Odbiorcy w trakcie realizacji usług kurierskich. Usługodawca może udzielić informacji o Nadawcy, Osobie trzeciej lub Odbiorcy tylko na żądanie uprawnionego organu państwowego, w granicach przewidzianych prawe powszechnie obowiązującym.§ 4

 1. Usługi kurierskie świadczone przez Usługodawcę są płatne przelewem przy zamówieniu usługi kurierskiej za pomocą portalu internetowego www.przelwy24.pl

 2. Usługi kurierskie są płatne zgodnie z cennikim zamieszonym na stronie internetowej www.deliveryservice.pl.

 3. Po realizacji usługi kurierskiej Nadawca otrzyma na podany wcześniej adres e-mail rachunek / fakturę za usługę.
§ 5

 1. Nadawca może odstąpić od umowy o świadczenie usług kurierskich do momentu przyjazdu Kuriera w celu odebrania przesyłki od Nadawcy lub Osoby trzeciej. Usługodawca może żądać pokrycia kosztów dojazdu Kuriera, w sytuacji, gdy Nadawca odstąpił od umowy o świadczenie usług kurierskich w momencie przyjazdu Kuriera pod adres Nadawcy lub Osoby trzeciej.

 2. Nadawca może złożyć reklamację dotycząca usługi kurierskiej w terminie 7 dni od momentu wykonania usługi, a w przypadku gdy usługa nie została wykonana w terminie 7 dni od dnia, w którym miała być wykonana. Reklamacja złożona po tym terminie jest bezskuteczna.

 3. Reklamację można złożyć:

 1. pisemnie na adres (dane spółki), przy czym dla zachowania terminu liczy się data stempla pocztowego;

 2. drogą elektroniczną na adres e-mail, przy czym dla zachowania terminu liczy się moment wpływu wiadomości do systemu teleinformatycznego Usługodawcy.

 1. Usługodawca ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji od momentu odebrania zgłoszenia reklamacyjnego.§ 6

 1. Administratorem danych osobowych jest Click it! Sp. Z o.o..

 2. Spółka Click it! Sp. z o.o. jest właścicielem witryny internetowej www.deliveryservice.pl.

 3. Podanie danych osobowych przez Nadawcę jest dobrowolne, ale koniczne w celu realizacji usług kurierskich.

 4. Nadawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach przewidzianych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U.2016.922.

 5. Usługodawca przetwarza dane osobowe podane przez Nadawcę w związku ze zleceniem usługi kurierskiej tylko i wyłącznie w celu realizacji tej usługi.

 6. Nadawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, uzupełniania, zmiany lub usunięcia.

 7. Strona internetowa www.deliveryservice.pl. używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim Usługodawca może indywidualnie dostosować stronę do potrzeb klientów. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

 8. Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.§ 7

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.08.2017

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo możliwości zmiany niniejszego regulaminu.

 3. Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć pomiędzy Usługodawcą, Nadawcą lub Odbiorcą w związku ze świadczeniem usług kurierskich będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.